Συμβόλαια

Σύμβαση αποστολής μεταφοράς εμπορευμάτων - εμπορικό δίκαιο

Η μεταφορά αγαθών και άλλων σχετικών εργασιών που σχετίζονται με τη μεταφορά αγαθών αποτελεί την δραστηριότητα της σπεντίτσια. Η σπεντίτσια, ως δραστηριότητα, εκτελείται από νομικό πρόσωπο, το οποίο εκτελεί το έργο της αποστολής αγαθών στο δικό του όνομα και για το δικό του λογαριασμό, οργανώνοντας τη μεταφορά των αγαθών για τον πρωταρχικό δικαιούχο, αλλά χωρίς να παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς. Οποιαδήποτε εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Οικονομικών και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Τελωνειακό νόμο μπορεί να ασχοληθεί με τη σπεντίτσια. Εάν πραγματοποιούνται διεθνείς εργασίες σπεντίτσιας, το νομικό πρόσωπο που ασχολείται με τις εργασίες μεταφοράς αγαθών πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο δικαστικό μητρώο για τις εργασίες διεθνούς σπεντίτσιας και να εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου για τις εξωτερικές εμπορικές εργασίες.

Οι εργασίες αποστολής εμπορευμάτων πραγματοποιούνται με βάση συμβόλαιο μεταφοράςi

Η σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων (αποστολή εμπορευμάτων) είναι μια σύμβαση με την οποία ένα αλλοδαπό συμβαλλόμενο μέρος (αποστολέας, μεταφορέας εμπορευμάτων) αναλαμβάνει να αποστείλει ή να παραδώσει εμπορεύματα για δικό του λογαριασμό και για λογαριασμό του άλλου συμβαλλόμενου μέρους (πελάτης, εντολέας, είτε ημεδαπός ή αλλοδαπής), καθώς και να εκτελεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες που σχετίζονται με την αποστολή εμπορευμάτων (τελωνειακές υποθέσεις, ασφάλιση εμπορευμάτων, αποθήκευση αγαθών, σύναψη συμβάσεων μεταφοράς εμπορευμάτων και άλλες συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και για την εκτέλεση άλλων συνηθισμένων εργασιών και ενεργειών που σχετίζονται με την αποστολή), ενώ ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει συγκεκριμένη αμοιβή (προμήθεια προώθησης) στον αποστολέα. Εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων, ο μεταφορέας μπορεί να συνάψει τη σύμβαση μεταφοράς και να προβεί σε άλλες νομικές ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα.

Η σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων μπορεί να λυθεί με διάφορους τρόπους: με εκπλήρωση (με την ολοκλήρωση της σύμβασης), αδυναμία εκπλήρωσης της σύμβασης, καταγγελία ή πτώχευση των συμβαλλομένων μερών, ανάκληση της παραγγελίας από τον πελάτη ή ακύρωση της παραγγελίας από τον διαμεταφορέας.

Νομικά χαρακτηριστικά της σύμβασης αποστολής:
• επώνυμη σύμβαση (καθορίζεται από τις νομικές ρυθμίσεις του Νόμου περί Υποχρεώσεων, του Τελωνειακού Νόμου, του Νόμου περί Εξωτερικών Εμπορικών Συναλλαγών και όλων των άλλων νόμων ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων και το είδος της αποστολής),
• επαχθής σύμβαση (ο εντολέας έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τέλος αποστολής),
• διμερώς δεσμευτική σύμβαση (αυστηρά καθορισμένες υποχρεώσεις του διαμεταφορέα και του εντολέα),
• επίσημη σύμβαση (ένα γραπτό έντυπο απαιτείται ιδιαίτερα για τη διεθνή αποστολή),
• σύνθετη σύμβαση (ύπαρξη δύο έννομων σχέσεων, όπου η πρώτη έννομη σχέση είναι μεταξύ του διαμεταφορέα και του πελάτη και η δεύτερη έννομη σχέση μεταξύ του διαμεταφορέα και τρίτων).

Τύποι συμβολαίων μεταφορών:
1. σύμφωνα με το εδαφικό κριτήριο, εθνικό και διεθνές (εισαγωγική αποστολή, αποστολή εξαγωγών και διεθνής αποστολή),
2. ανάλογα με τον όγκο των πράξεων μεταφοράς εμπορευμάτων, μεγάλες, μικρές, μεσαίες μεταφορές,
3. σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της σύμβασης: λιμάνι, ηπειρωτικό, συνοριακό,
4. ανάλογα με την απόδοση του διαμεταφορέα: ανεξάρτητη απόδοση του αποστολέα, του ενδιάμεσου αποστολέα και του υποδιαμεταφορέα,
5. ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς, χωρίζεται σε γρήγορο, express, βαγόνι, φορτηγό, θάλασσα, ποτάμι, αέρα,
6. ανάλογα με το αντικείμενο αποστολής, αποστολή ξυλείας, μεταλλεύματος, χύδην φορτίου, προϊόντων διατροφής κ.λπ.

Ο περί Ενοχών Νόμος ορίζει επίσης ειδικές περιπτώσεις αποστολής:
– αποστολή με σταθερή χρέωση (περιλαμβάνει το τέλος αποστολής, το τέλος μεταφοράς των εμπορευμάτων και το τέλος για όλα τα άλλα έξοδα),
– συλλογική αποστολή (αποστολή εμπορευμάτων σε πολλούς πελάτες).

Ο αποστολέας (διαμεταφορέας) και ο πελάτης (εντολέας) εμφανίζονται ως συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση αποστολής. Σε ρόλο διαμεταφορέα, εμφανίζονται νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό, ενώ φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να εμφανίζονται στο πλευρό του εντολέα.

Υποχρεώσεις του μεταφορέα (αποστολέα) βάσει της σύμβασης αποστολής:
– εκτέλεση εντολών πελάτη,
– για την προστασία των συμφερόντων του πελάτη ενεργώντας ευσυνείδητα και σύμφωνα με την εντολή του πελάτη,
– παραλαβή αγαθών από τον πελάτη (ή τρίτο μέρος) για αποστολή ή παράδοση,
– διατηρεί τα εμπορεύματα,
– μεριμνά για την επιλογή των προσώπων με τα οποία συνάπτει συμβάσεις, όπως ο μεταφορέας, η ασφαλιστική εταιρεία, ο αποθηκάριος και άλλα νομικά πρόσωπα,
– συνάπτει τις απαραίτητες συμβάσεις,
– ενημερώνει τον πελάτη,
– συμβιβαστείτε με τον πελάτη,
– τον προσδιορισμό της ποιότητας των εμπορευμάτων και τη λήψη δειγμάτων, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σύμβαση αποστολής που έχει συμφωνηθεί.
Με βάση τη σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων, εγγυώνται στον μεταφορέα τα ακόλουθα βασικά δικαιώματα: δικαίωμα προμήθειας, δικαίωμα επιστροφής εξόδων, δικαίωμα προκαταβολής, δικαίωμα αυτοεκπλήρωσης, καθώς και δικαίωμα δέσμευσης αντικείμενα που παραδόθηκαν για αποστολή και σε σχέση με τη ναυτιλία προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσπραξη των απαιτήσεών τους βάσει συμβολαίου αποστολής.

Οι υποχρεώσεις του εντολέα βάσει της σύμβασης μεταφοράς εμπορευμάτων είναι:
– πληρωμή τελών (προμήθειες στον διαμεταφορέα),
– καταβολή αποζημίωσης για τα απαραίτητα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την εκτέλεση της παραγγελίας αποστολής αντικειμένων,
– να ενημερώσει τον μεταφορέα για τα χαρακτηριστικά των πραγμάτων (εμπορευμάτων) που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων ή εμπορευμάτων ή να προκαλέσουν ζημιά.

Οι εμπειρογνώμονες των μεταφορών παρέχουν όλες τις σωστές συμβουλές σχετικά με τις επιχειρηματικές και νομικές ρυθμίσεις που ορίζουν τη δραστηριότητα της αποστολής αγαθών από το νόμο, ειδικά όταν πρόκειται για διεθνή αποστολή. Οι εμπειρογνώμονες διαμεταφορέων μπορούν επίσης να συντάξουν σύμβαση αποστολής, καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που σχετίζονται με την αποστολή των εμπορευμάτων.

Κοινωνικό δίκτυο

© 2023 Eksperti za špediciju