Τελωνείο

Οι τελωνειακές διαδικασίες αποτελούν θεμελιώδες μέρος του διεθνούς εμπορίου και των μεταφορών. Οι τελωνειακές διαδικασίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά βασίζονται βασικά στα ακόλουθα βήματα:

Τεκμηρίωση – Οι οδηγοί σας πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το φορτίο που μεταφέρουν, όπως φορτωτικά, τιμολόγια και τελωνειακές διασαφήσεις.

Συνοριακές επιθεωρήσεις – στα σύνορα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι ελέγχουν το όχημα και το περιεχόμενό του για να βεβαιωθούν ότι συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο απαγορευμένων αντικειμένων, τον έλεγχο του βάρους και των διαστάσεων του φορτίου, τον έλεγχο της ακρίβειας των εγγράφων και άλλους απαραίτητους ελέγχους που διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση.

Πληρωμή των απαραίτητων τελών – εάν το φορτίο υπόκειται σε τελωνειακούς δασμούς ή φόρους, ο οδηγός ή ο εκπρόσωπος του αποστολέα υποχρεούται να καταβάλει αυτά τα τέλη πριν το φορτίο εισέλθει στον τελωνειακό χώρο.


Είναι σημαντικό οι μεταφορείς και οι οδηγοί να γνωρίζουν και να ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες, ώστε να μην αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητες συνέπειες με τη μορφή κατάσχεσης του οχήματος ή του φορτίου. Οι εμπειρογνώμονες μεταφοράς εμπορευμάτων πραγματοποιούν για εσάς προκαταρκτικό έλεγχο και προετοιμασία των εγγράφων αυτών, ενώ σε περίπτωση κατάσχεσης του οχήματος ή του φορτίου σας εκπροσωπούν ενώπιον της τελωνειακής αρχής και του αρμόδιου δικαστηρίου.

Κοινωνικό δίκτυο

© 2023 Eksperti za špediciju