Carina

Carinski postupak je osnovni deo međunarodne trgovine i transporta. Carinski postupci su različiti od države do države, ali se u suštini zasnivaju na sledećim koracima:

  • Dokumentacija – Vaši vozači moraju posedovati svu neophodnu dokumentaciju za teret koji prevoze kao što su tovarni listovi, fakture i carinske deklaracije.
  • Granične inspekcije – na granici, carinski službenici proveravaju vozilo i sadržaj istog kako bi se uverili da je u skladu sa važećim propisima. Ovo uključuje proveru zabranjenih predmeta, proveru težine i dimenzije tereta, proveru tačnosti dokumentacije i druge neophodne provere koje variraju od slučaja do slučaja.
  • Plaćanje neophodnih taksi – ukoliko teret podleže carinama ili porezima vozač ili predstavnik špeditera je dužan da plati ove naknade pre nego što teret bude unešen u carinsko područje.

Za špeditere i vozače važno je da znaju i poštuju ove procedure, kako se ne bi suočili sa neželjenim posledicama u vidu oduzimanja vozila ili tereta. Eksperti za špediciju vrše za Vas prethodnu proveru i pripremu ove dokumentacije, dok Vas u slučaju oduzimanja vozila ili tereta zastupaju pred carinskim organom i nadležnim sudom.

Socijalne mreže

© 2023 Eksperti za špediciju